Skoči na glavno vsebino

Informacije javnega značaja

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica
Naslov: Meznaričeva 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Davčna številka: 94208247

Matična številka: 5084024000

Telefon: +386 2 729 01 91

Telefaks: +386 2 729 01 92

Telefonske povezave:
+386 2 729 01 93 zbornica
+386 2 02 729 01 94 računovodstvo
+386 2 02 729 01 95 kuhinja
+386 2 02 729 01 96 knjižnica
+386 2  729 01 97 enota vrtec
+386 2 729 01 98 psiholog
+386 2  729 01 99 pedagog

e-pošta: o-st.mb@guest.arnes.si

Odgovorna oseba: Nataša Bauman (ravnateljica)

Telefon: +386 2 729 01 90
Mobitel: +386 4 050 00 59
e-pošta: natasa.bauman@ostrojica.si

Datum prve objave kataloga: 15. 12. 2013
Datum zadnje spremembe: *na dnu dokumenta

Spletni naslov kataloga: http://www.ostrojica.si/splosni-podatki/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 • dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
 • osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • obratovanje športnih objektov
 • storitve menz
 • druge računalniške storitve
 • dajanje lastnih nepremičnin v najem
 • izobraževanje odraslih
 • druge poslovne dejavnosti (organizacija proslav in razstav),
 • knjižničarska dejavnost,
 • posredovanje, organizacija gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti.

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

      Organigram zavoda:

          ORGANIGRAM OŠ IN VRTEC SV.  TROJICA

 

Seznam notranjih organizacijskih enot

 1. osnovna šola
 2. vrtec

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:Nataša Bauman (ravnateljica)
Telefon: +386 2 729 01 90
Mobitel: +386 4 050 00 59
e-pošta: natasa.bauman@ostrojica.si

2.c Seznam  glavnih predpisov z delovnega področja

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja www.mizs.gov.si/

Seznam predpisov z delovnega področja  predšolske vzgoje www.mizs.gov.si/

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja www.mizs.gov.si/

Odlok o ustanovitvi  zavoda OŠ in vrtec Sv. Trojica https://www.sv-trojica.si/act/43532

Splošni akti zavoda

 1. Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
 2. Pravilnik o delovnih razmerjih
 3. Pravilnik o volitvah v svet zavoda OŠ  in vrtec Sveta Trojica
 4. Pravila šolskega sklada
 5. Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti
 6. Pravilnik o varnosti otrok
 7. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 8. Pravilnik o odgovornostih delavcev osnovne šole in vrtca Sveta Trojica
 9. Pravila o delu sveta zavoda OŠ in vrtec Sv. Trojica
 10. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec OŠ Sveta Trojica
 11. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v osnovni šoli in vrtcu Sv. Trojica
 12. Pravilnik o delovni obleki, obutvi, osebni varovalni opremi in zagotavljanju prve pomoči na delovnem mestu
 13. Pravila šolske prehrane
 14. Navodila o izvajanju pravil o letnem dopustu zaposlenih v OŠ in vrtec Sveta Trojica
 15. Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami
 16. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika
 17. Pravilnik o računovodstvu
 18. Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin OŠ in vrtca Sveta Trojica
 19. Pravilnik o popisu
 20. Pravila šolskega reda
 21. Hišni red OŠ in vrtca Sveta Trojica
 22. Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
 23. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest OŠ in vrtec Sveta Trojica
 24. Načrt dela v OŠ in vrtcu Sv. Trojica v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi
 25. Izjava o varnosti z oceno tveganja, dopolnitev dokumentacije  – covid19

 

2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja: Državni register predlogov predpisov s področja izobraževanja, znanosti, kulture in športa:

 2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentih po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Poročilo o delu zavoda

Objave in razpisna dokumentacija c skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na Portalu javnih naročil.

 

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano, šolo v naravi
 • Postopek za dodelitev statusa učencev
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred
 • Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Odločanje o pritožbah

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam javnih evidenc

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam zbirk

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Šolski koledar za posamezno šolsko leto
 • Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto
 • Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto
 • Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada
 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 • Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Informacij so dostopne dostopna preko spletnega naslova: http://www.ostrojica.si/splosni-podatki/
 • Informacije so dostopne tudi vsak delavnik na sedežu šole.

 

2.j Zaupna oseba
ki vodi postopke v zvezi z domnevnim dejanjem nasilja, trpinčenja, spolnega ali drugega nadlegovanja na delovnem mestu
Milan Nanut (svetovalni delavec, računalnikar, učitelj predmetnega pouka)
email: milan.nanut@ostrojica.si
tel: +386 2 729 01 98
mobi: +386 31 772 493

 

Zadnja sprememba: 11. 02. 2021

Dostopnost