Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica
Naslov: Meznaričeva 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Davčna številka: 94208247

Matična številka: 5084024000


Telefon tajništvo: +386 2 729 01 91
Telefaks: +386 2 729 01 92

Tekefonske povezave:
+386 2 729 01 93 zbornica
+386 2 02 729 01 94 računovodstvo
+386 2 02 729 01 95 kuhinja
+386 2 02 729 01 96 knjižnica
+386 2  729 01 97 enota vrtec
+386 2 729 01 98 psiholog
+386 2  729 01 99 pedagogija

Odgovorna oseba: Darko Škerget (ravnatelj)
Telefon: +386 2 729 01 90
e-pošta:
o-st.mb@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga: 15.12.2013
Datum zadnje spremembe: *na dnu dokumenta

Spletni naslov kataloga: http://www.ostrojica.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis dejavnosti zavoda:

 • dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
 • osnovnošolsko splošno izobraževanje

 • obratovanje športnih objektov

 • storitve menz

 • druge računalniške storitve

 • dajanje lastnih nepremičnin v najem

 • izobraževanje odraslih

 • druge poslovne dejavnosti (organizacija proslav in razstav),

 • drugi kopenski potniški prevozi (prevozi s kombijem)

 • knjižničarska dejavnost,

 • posredovanje, organizacija gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti.


      Organigram zavoda:

          ORGANIGRAM OŠ IN VRTEC SV. TROJICA

 2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Darko Škerget (ravnatelj)
Telefon: +386 2 729 01 90
e-pošta:  darko.skerget@ostrojica.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in rtec Sv. Trojica

 • Pravilnik o odgovornostih delavcev osnovne šole in vrtca Sveta Trojica

 • Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov

 • Pravilnik o volitvah v svet zavoda JVIZOŠ Sveta Trojica

 • Pravilnik o delovnih razmerjih

 • Pravila šolskega sklada

 • Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti

 • Pravilnik o popisu

 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

 • Pravila VIZ in VVZ osnovne šole in vrtca Sveta Trojica

 • Pravilnik o šolskem hišnem redu JVIZ OŠ Sveta Trojica

 • Hišni red OŠ in vrtca Sveta Trojica

 • Pravilnik o delovni obleki, obutvi, osebni varovalni opremi in zagotavljanju prve pomoči na delovnem mestu

 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v osnovni šoli in vrtcu Sv. Trojica

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest OŠ in vrtec Sveta Trojica

 • Pravilnik o varnosti otrok

 • Pravila šolske prehrane

 • Pravila v šolski jedilnici in ob odhodu na kosilo

 • Pravila o delu sveta zavoda OŠ in vrtec Sv. Trojica

 • Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami

 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika.

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja

 • Pravilnik o računovodstvu

 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Osnovni šoli in vrtcu veta Trojica

 • Poslovnik o delu Sveta osnovne šole in vrtca Sv. Trojica

 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi

 

Veljavni predpisi za osnovno šolo

Državni predpisi

 • Zakon o zavodih Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o osnovni šoli

 • Zakon o šolski inšpekciji

 • Zakon o delovnih razmerjih

 • Zakon o javnih uslužbencih

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

 • Zakon o splošnem upravnem postopku

 • Zakon o javnih naročilih

 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

 • Zakon o računovodstvu

 • Zakon o knjižničarstvu

 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

 • Pravilnik o publikaciji v OŠ

 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli

 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli

 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

 • Pravilnik o financiranju šole v naravi

 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

  Zakonodaja dostopna na: Register predpisov RS

Predpisi EU

 

        2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

       2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (LDN)

 • Letni program dela

 • Letno poročilo

 • Finančni načrt

       2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda

 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register

 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda

 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive

 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi

 • Postopek za dodelitev statusa učencev

 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc

 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred

 • Vpis učencev iz drugih šol

 • Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode Izrekanje vzgojnih ukrepov

 • Odločanje o pritožbah

  2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

  Seznam javnih evidenc:

  2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

  Seznam zbirk:

  2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

  Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Šolski koledar za posamezno šolsko leto:

 • Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto

 • Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto

 • Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada

      3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Informacij so dostopne dostopna preko spletnega naslova: http://www.ostrojica.si

 • Informacije so dostopne tudi vsak delavnik na sedežu šole.

 • Zadnja sprememba: 13. 12. 2013.