Skoči na glavno vsebino

Naravoslovje je področje, ki pri učencih spodbuja radovednost ter želje in
zadovoljstvo v odkrivanju novega. Eden izmed najučinkovitejših pristopov pri
poučevanju naravoslovja je učenje z raziskovanjem, ki zajema tudi
eksperimentiranje. Eksperimentiranje otroke pritegne in jim s tem omogočiti aktivno
vlogo pri usvajanju naravoslovnih pojmov.
V obeh 3. razredih smo v okviru učnega sklopa Voda in učnega sklopa Zrak imeli
priložnost, da ti dve življenjsko pomembni snovi spoznamo skozi različne
eksperimente. V ta namen smo v četrtek, 9. 5. 2024 izvedli naravoslovni dan z
naslovom: KAJ, ZAKAJ, KAKO?
Delo je potekalo v parih.
Predpriprava na izvedbo naravoslovnega dne se je pričela z vprašanjem: »Kaj že
vem o vodi?« oz. »Kaj že vem o zraku?«. Učenci so na ta način izkazali svoje
predznanje.
Sledila so različna raziskovalna vprašanja, vsak par je dobil eno vprašanje, z
iskanjem odgovorov na raziskovalna vprašanja pa so učenci izkazali sposobnost
povezovanja učnih vsebin, sklepanja ter napovedovanja.
Sledila je priprava na izvedbo poskusov. Vsak učenec je dobil delovni list, na katerem
so bili navedeni vsi pripomočki, ki jih bo določen par potreboval pri izvajanju svojega
poskusa. Pripravili so si pripomočke in pričeli z eksperimentiranjem. Navodila za
izvedbo poskusa so bila zapisana po korakih. Zastavljena podvprašanja so učence
vodila do pravilne ugotovitve.
Po izvedenih poskusih in pridobljenih ugotovitvah smo preverili, ali so bila njihova
predvidevanja, ki so jih zapisali kot odgovore na raziskovalna vprašanja, pravilna.
Prav tako so učenci usvojeno znanje, ki so ga pridobili z določenim poskusom,
prenesli na vsakdanje življenjske situacije, npr.: kako kroži voda v naravi, kako
pogasiti požar v kuhinji, kaj se zgodi, če zaprto polno steklenico vode damo v
zamrzovalnik, v katerih primerih je gibanje zraka koristno oz. škodljivo, zakaj se
zarosijo vetrobranska stekla, kam izginejo luže…
Sledilo je poročanje, ki je potekalo ustno ob praktični demonstraciji poskusa ter
posredovanju novih ugotovitev.
V zaključni evalvaciji so učenci odgovorili na vprašanja: »Kaj sem novega slišal-a,
videla-a, ugotovil-a?…« ter tako strnili novo pridobljena znanja.
Pomemben vidik našega naravoslovnega dne je bilo tudi medgeneracijsko
povezovanje, saj smo k sodelovanju povabili tudi učenke s predmetne stopnje, ki so
bile pri določenih eksperimentih prisotne zaradi varnosti, sicer pa je bila njihova vloga
usmerjanje in pomoč tretješolcem.
Eksperimentiranje je bilo za naše tretješolce zanimivo, aktivno in z veseljem so
sodelovali v izvedbi poskusov in preko praktične izkušnje pridobili novo znanje.

 

 

Dostopnost